VPS USA

VPS US1 : 1C-1G-20GB
63,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US2 : 1C-2G-30GB
120,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US3: 2C-2C-30GB
150,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US4 : 2C-4G-40GB
200,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US5 : 3C-6G-40GB
320,000 VNĐ
1 tháng

  • 3 vCPU

  • 6GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US6 : 4C-8G-60GB
350,000 VNĐ
1 tháng

  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US7 : 6C-16G-120GB 1 Đang có sẵn
483,000 VNĐ
1 tháng

  • 6 vCPU

  • 16GB RAM

  • 120 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS US8 : 16C-32G-200GB
900,000 VNĐ
1 tháng

  • 16 vCPU

  • 32GB RAM

  • 200 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited