Cheap1 - 1C-1G-30GB

66,000 VND
1 tháng

 • 1 vCPU

 • 1GB RAM

 • 30 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap2 - 1C-2G-30GB

100,000 VND
1 tháng

 • 1 vCPU

 • 2GB RAM

 • 30 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap3 - 2C-2G-30GB

130,000 VND
1 tháng

 • 2 vCPU

 • 2GB RAM

 • 30 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap4 - 2C-4G-30GB

170,000 VND
1 tháng

 • 2 vCPU

 • 4GB RAM

 • 30 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap5 - 3C-6G-60GB

250,000 VND
1 tháng

 • 3 vCPU

 • 6GB RAM

 • 60 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap6 - 4C-8G-60GB

360,000 VND
1 tháng

 • 4 vCPU

 • 8GB RAM

 • 60 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap7 - 6C-12G-90GB

620,000 VND
1 tháng

 • 6 vCPU

 • 12GB RAM

 • 90 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%


Cheap8 - 12C-32GB-200GB

1,000,000 VND
1 tháng

 • 6 vCPU

 • 12GB RAM

 • 90 GB SSD Enterprise

 • Bandwidth Unlimited

 • 1 IPv4 Private

 • Mua trên 10 VPS giảm 20%