VPS Việt Nam

VPS VN1 : 1C-1G-20GB
75,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN2 : 1C-2G-20GB
120,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 2GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN3 : 2C-2G-30GB
150,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN4 : 2C-4G-30GB
200,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN5 : 3C-6G-40GB
320,000 VNĐ
1 tháng

  • 3 vCPU

  • 6GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN6 : 4C-8G-40GB
400,000 VNĐ
1 tháng

  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 40 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN7 : 6C-16G-80GB
850,000 VNĐ
1 tháng

  • 6 vCPU

  • 16GB RAM

  • 80 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited