VPS Việt Nam

VPS VN1 : 1C-1G-20GB
75,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 1GB RAM

  • 20 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông 6TB/tháng

VPS VN2 : 1C-2G-30GB
120,000 VNĐ
1 tháng

  • 1 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN3 : 2C-2G-30GB
150,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 2GB RAM

  • 30 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN4 : 2C-4G-60GB
200,000 VNĐ
1 tháng

  • 2 vCPU

  • 4GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN5 : 3C-6G-60GB
320,000 VNĐ
1 tháng

  • 3 vCPU

  • 6GB RAM

  • 60 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN6 : 4C-8G-90GB
400,000 VNĐ
1 tháng

  • 4 vCPU

  • 8GB RAM

  • 90 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN7 : 6C-16G-120GB
750,000 VNĐ
1 tháng

  • 6 vCPU

  • 16GB RAM

  • 120 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited

VPS VN8 : 12C-32G-200GB
1,650,000 VNĐ
1 tháng

  • 12 vCPU

  • 32GB RAM

  • 200 GB SSD Enterprisre

  • Băng thông Unlimited